018 4100 555 018 25 25 55

Program putovanja:

1.     Dan. 08.11.2023. Polazak iz Niša oko ponoći sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Srbiju I Severnu Makedoniju sa usputnim zadrzavanjima radi odmora I prijema putnika.

2.     Dan. 09.11.2023. Dolazak u Ohrid u prepodnevnim satima. Po dolasku u Ohrid krećemo u šetnju Starom čaršijom. Upoznajemo se sa dugom istorijom na obali Ohridskog jezera. Nastavljamo ragledanje I obilazimo crkve Sv.Sofije, Sv. Bogorodica I Sv. Kaneo, antičko pozorište, Samuilova tvrdjava. Po završetku obilaska odlazimo da se smestimo u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na fakultativno krstarenje jezerom. Slobodno vreme. Noćenje.

3.     Dan 10.11.2023. Doručak. Nakon doručka, slobodno vreme ili fakultativni izlet Sveti Naum I Biljanini izvori. Posmatraćemo ušće Crnog Drima u Ohridsko jezero. Osluškivaćemo otkucaje srca iz kovčega Svetog Nauma. Divićemo se legendama o Vili Jezerki I Biljaninim suzama. Pazarićemo najlepše suvenire ukrašene ohridskim biserima. Napravićemo pauzu za kafu ili ručak u restranu u neposrednoj blizini Biljaninih izvora. Povratak u Ohrid. Moguć zajednički odlazak u neki od tradicionalnih restorana sa domaćom muzikom. Noćenje.

4.    Dan 11.11.2023. Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Drača. Najveći I najznačajniji lučki grad Albanije. Po dolasku krećemo u šetnju gradom na obali Jadranskog mora. Obilazimo ostatke Rimskog amfiteatra, Fatihovu dzamiju, zidine nekadašnjeg vizantijskog grada, kao I Venecijanske kule iz 14.veka. slobodno vreme za ručak gde predlažemo tradicionalnu kuhinju, ali I morske sprecijalitete. Povratak u Ohrid. Noćenje.

5.     Dan 12.11.2023. Doručak. Pakujemo stvari I napuštamo sobe. Polazak za Skoplje. Razgledanje grada I kraće vreme u centru grada. Mogućnost da prošetate starom čaršijom I uživate u makedonskoj gastronomiji. Polazak za Niš. Vožnja kroz Severnu Makedoniju i Srbiju. Dolazak u Niš u kasnim večernjim satima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

Cena aranžmana: 129e

Aranžman obuhvata:

 

·Prevoz turističkim autobusom na relacijama navedenim u programu

 

·Smeštaj  u Hotelu*** u standardnim 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni “bufet” doručak)

 

·Panoramsko razgledanje

 

·Usluge turističkog vodiča tokom putovanja

 

·Troškove organizacije, vođenja i realizacije aranžmana

 

Aranžman ne obuhvata:

•          Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000€). PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

•          Fakultativne izlete i individualne troškove

•          Doplata obaveznu gradsku komunalnu taksu koja za sva tri noćenja iznosi 3€

 

Popusti i doplate:

·treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5€

·doplata za 1/1 sobu iznosi 70€

·doplata za dodatno sedište u busu 50€

·doplata za biranje sedišta 15€

 

 

Cene fakultativnih izleta po osobi:

·Krstarenje jezerom - 10

·Sv Naum I Biljanini izvori 20€

·Drač 20€

 

Način plaćanja:

·Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

· 40% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja

· 40% prilikom rezervacije , ostatak odloženo čekovima građana ili administrativnom zabranom bez uvećanja  do 15.03.2023.

NAPOMENE:

  • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
  • Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.
  • Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa.
  • Program rađen nabazi 50 putnika.
  • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE :Važeći biometrijski pasoš najmanje 3 meseca posle putovanja , za maloletnu decu obavezan je pasoš i overena saglasnost roditelja koji ne putuje.

OPŠTE NAPOMENE I INFORMACIJE PUTOVANJA:

napominjemo da je putovanje grupno  i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. dakle, za grupno putovanjepotrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

- mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

- Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnihcentara, prodavnica, restorana, muzeja i sličnih objekata ne rade.

- Potpisniku govora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

- Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Covid-19 protokol:

Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga ,može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica,radnog vremena objekata i lokaliteta i sl. što molimo da imate u vidu.

U slučaju navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima,koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te date uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja.

Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi.

Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja(granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja.  U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.   

Opšti uslovi

  • Program br.1, od 07.07.2023.

    Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija A. Clock Travel osiguran je Polisom osiguranja za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku broj 470000050072 osiguravača Triglav Osiguranje, koja važi od 07.12.2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

    Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.