018 4100 555 018 25 25 55

Sigurnost ličnih podataka

Podaci, koje TWINS Travel dobija na bilo koji način preko web sajta, namenjeni su za isključivu internu upotrebu i TWINS Travel ih štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima.

Generalno

Za moguće sporove oko upotrebe web sajta nadležni su zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešavaće stvarno nadležni sud u Nišu. Za upotrebu web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.

Akt o bezbednosti i privatnosti podataka

TWINS TRAVEL, NIŠ, www.twinstravel.rs (u daljem tekstu: Društvo), kao rukovalac podataka o ličnosti, smatra da je poverenje lica koja su nam, u skladu sa članom 4. stav 1. Tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ‘’Službeni glasnik RS’’, br. 87 od 13. novembra 2018.) (u daljem tekstu: Zakon) ustupila svoje podatke o ličnosti (u daljem tekstu: korisnici) posredstvom internet prezentacije na adresi: www.twinstravel.rs (u daljem tekstu: sajt) od izuzetne važnosti i predstavlja jedno od fundamentalnih etičkih vrednosti poslovanja Društva. U tom smislu, Društvo je preduzelo neophodne mere i radnje, u skladu sa Zakonom, kako bi zaštitilo i obezbedilo privatnost ustupljenih podataka o ličnosti, a što će biti predstavljeno u nastavku teksta ovog akta, u skladu sa članom 23. Zakona.