018 4100 555 018 25 25 55

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN,            08.11.  NIŠ, BEOGRAD, NOVI SAD

Polazak iz Niša oko 14h sa dogovorenog mesta, iz  Beograda oko 18h, Iz Novog Sada oko 19h sa parkinga kod Lokomotive ( tacno vreme bice poznato 24h pre planiranog datuma putovanja ). Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Češku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. DAN,            09.11.  PRAG

Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima, panoramsko upoznavanje grada: Hradčani - Praški dvorac, Katedrala Svetog Vita, bazilika Svetog Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Predsednička palata mala strana, Karlov most, Stari trg, gradska većnica, crkva svete Marije od Tina, Vaclavske namesti, Strahovski manastir, Loreta, Biskupski dvorac, Nerudava ulica, Pariska ulica, Obecni dum... Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme.Noćenje.

3. DAN,            10.11.  PRAG – DREZDEN (fakultativno)

Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada. Mogućnost fakultativnog celodnevnog izlet u Drezden, grad sa mnogo zdanja u barkonom stilu: Palata Cvinger (u kojoj se nalazi više muzeja), protestantska Bogorodičina crkva, Opera Zemper, rimokatolička Dvorska crkva, Rezidencijalna palata (državni muzej), palata Tašenberg (danas hotel Kempinski), Avgustov most... Slobodno vreme. Povratak u Prag.Noćenje.

4. DAN,            11.11.  PRAG– KARLOVE VARI (fakultativno) – VEČERA U NACIONALNOM RESTORANU (fakultativno)

DoručakSlobodno vreme ili fakultativni odlazak u Karlove Vari, najpoznatiju banju srednje Evrope sa prelepim građevinama i odmaralište čuvenih pisaca, političara i pesnika. Povratak u Prag. Uveče mogućnost fakultativnog odlazak u nacionalni restoran na večeruNoćenje.

5. DAN,            12.11.  PRAG– KRSTARENJE VLTAVOM (fakultativno)

DoručakOdjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodan dan za individualno razgledanje, posetu brojnih muzeja ili šoping. Popodne, fakultativno – izlet poslastica - obilazak Praga sa Vltave, otmena atmosfera grada na brodiću uz muziku Smetane, kafu i bliski susret sa praškim mostovima. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd. Putovanje kroz Češku, Slovačku, Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

6. DAN,            13.11.   NOVI SAD, BEOGRAD, NIS

Dolazak u Novi Sad I  Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

 

Mesto polaska

Termin

Paket aranzman po osobi

Beograd

 

08.11. – 13.11.2023.

149€

Nis

159€

 

 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA

Ø  prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju

Ø  smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)

Ø  razgledanje Praga u pratnji vodiča  

Ø  usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 

Ø  troškove ogranizacije putovanja 

 

 CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

  •  individualne troškove - napomenute usluge
  • putno zdravstveno osiguranje
  • fakultativne izlete
  •  obaveznu gradsku komunalnu taksu 2.50e po osobi po noći  (plaća se na recepciji)

 

 

NAČIN PLAĆANJA

·Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

·30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

·30% prilikom rezervacije , ostatak odloženo čekovima građana ili administrativnom zabranom bez uvećanja  na cetri mesečne rate ( 15.12.2023.)

 

FAKULTATIVNI IZLETI (minimum 25 pax za realizaciju)

ü  KRSTARENJE VLTAVOM 20 evra / 15 evra (deca do 12 godina)

ü  IZLET U KARLOVE VARI 30 evra / 25 evra (deca do 12 godina)

ü  VEČERA U NACIONALNOM RESTORANU 30 evra / 25 evra(deca do 12 godina)

ü  IZLET DO DREZDENA 35 evra / 25 evra (deca do 12 godina)

 

 

Napomene vezane za izlete

·Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije...

·Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.

·Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

·Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

 

OPSTE NAPOMENE VEZANE ZA PUTOVANJE;

Važeći biometrijski pasoš najmanje 3 mesecaposleputovanja, zamaloletnu decuobavezan jepasošioverenasaglasnostroditeljakoji neputuje.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put.

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

 

 

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U ČEŠKU:

mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/ceska-republika

 Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Opšti uslovi

  • Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.