018 4100 555 018 25 25 55

Beograd, 30.04.2020.g.

OBAVEŠTENJE O OTKAZU PUTOVANJA I UREDBA O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA ZA OTKAZANE ARANŽMANE:

Na osnovu „ Uredbe Vlade Republike Srbije o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2“ sva turistička putovanja sa početkom realizacije do 31.05.2020.godine se otkazuju. Uredba se odnosi na sva turistička putovanja ugovorena zaključno sa 15.03.2020.godine.

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1501

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19), Влада доноси

УРЕДБУ

о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

LINK kompletnog dopisa ( klikni te )

Члан 1.

Овом уредбом уређује се посебан начин и услови под којима се може дати понуда за коришћење заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Члан 2.

Организатор туристичког путовања (у даљем тексту: организатор путовања), може путнику да понуди заменско путовање за нереализовано туристичко путовање које је у целости или делимично уплаћено закључно са 15. мартом 2020. године, без обзира на период реализације, а које је отказано или нереализовано у периоду ванредног стања или касније услед околности које су проузроковане болешћу COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Заменско путовање је ново туристичко путовање, којим се замењује нереализовано туристичко путовање, које је у целости или делимично уплаћено од стране путника, које се реализује на истој или другој дестинацији и чија вредност није нижа од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање.

Уколико се заменско путовање реализује на другој дестинацији, пре закључења новог уговора о организовању путовања организатор путовања, односно посредник у продаји туристичког путовања (у даљем тексту: посредник), прибавља писану сагласност путника.

Члан 3.

У случају из члана 2. став 1. ове уредбе организатор путовања путнику даје понуду за коришћење заменског путовања, која нарочито садржи име и презиме путника и износ, који не може бити нижи од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање, датум издавања, период важења понуде, као и податак да је за заменско путовање обезбеђена гаранција путовања.

Понуду из става 1. овог члана организатор путовања даје за нереализовано путовање без обзира да ли је путовање купљено код организатора путовања или код посредника.

Понуду из става 1. овог члана путнику уручује организатор путовања или посредник, преко кога је купљено нереализовано туристичко путовање, у писаној форми непосредно или електронским путем.

Члан 4.

Пре реализације заменског путовања организатор путовања, односно посредник са путником, на прописан начин, закључује нови уговор о организовању путовања, уз сторнирање претходног.

Уговор из става 1. овог члана садржи и број издате гаранције путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете.

Понуда из члана 3. став 1. ове уредбе чини саставни део новог уговора о организовању путовања.

На уговор из става 1. овог члана, у делу рока за реализацију, као и у делу рока за повраћај уплаћених средстава, примењују се одредбе ове уредбе.

Члан 5.

Заменско путовање из члана 2. ове уредбе путник може да искористи у периоду од једне године од дана уручења понуде, а најкасније до 31. децембра 2021. године.

Уколико се путник одлучи за повраћај износа који је уплатио за нереализовано путовање или је отказао заменско путовање, организатор путовања је дужан да изврши повраћај уплаћених средстава у року од 14 дана од истека рока из става 1. овог члана.

Могућност издавања понуде на заменско путовање, под условима из ове уредбе односи се и на излете.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3549/2020

У Београду, 30. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.